Vedtægter for VBC

Gældende vedtægter for Viborg Billard Club

 

 • 1 Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Viborg Billard Club (V B C) med hjemsted i Viborg kommune.

 

 • 2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at fremme interessen for billardspillet på Viborgegnen som en udviklende og fornøjelig sport.

 1. a) Formålet opnås ved at arrangere interne konkurrencer samt vejledning og instruktion til nye medlemmer for derved at fremme den kammeratlige kappestrid ved bordene.
 2. b) Medlemmerne kan deltage i eksterne konkurrencer og turneringer. Bestyrelsen orienteres i så fald herom.
 3. c) Bestyrelsen kan arrangere oplysende og sociale arrangementer.

 

 • 3 Foreningens ledelse.
 1. a) Forening ledes af en bestyrelse på 5 personer.
 2. b) Formanden, der leder bestyrelsens arbejde, vælges hvert andet år af generalforsamlingens deltagere.
 3. c) Hvert år vælger generalforsamlingen ligeledes 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
 4. d) Navne, adresser og telefonnumre opsættes på tavle i foreningens lokaler.
 5. e) Foreningen har 2 valgte revisorer, som vælges hvert år.

 

 • 4 Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af Den Danske Billard Union (D D B U) samt af Viborg Idrætsråd og er underkastet disses love og bestemmelser.

 

 • 5 Medlemsforhold.
 1. a) Alle personer kan blive medlem af foreningen. Medlemskabet er gældende fra det tidspunkt kassereren, på bestyrelsens vegne, har kvitteret for medlemskabet. Medlemskabet udløber automatisk ved mere end 2 måneders kontingentrestance.
 2. b) Ved indmeldelse i en kontingentperiode kan kontingentet nedsættes forholdsvis efter bestyrelsens beslutning.
 3. c) Et medlem kan skriftligt, til foreningens kasserer, udmelde sig af foreningen med 1 måneds varsel. Evt. indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
 4. d) Bestyrelsen kan suspendere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet skal tilbydes at fremlægge sin sag for bestyrelsen inden afgørelse træffes. Hvis medlemmet ønsker det, kan sagen optages som et særligt punkt på næste generalforsamling, hvor medlemmet og bestyrelsen kan fremlægge sagen til endelig afgørelse.
 5. e) Der må ikke spilles om præmier ved billardbordene.

Dette kan dog undtages ved godkendelse af bestyrelsen (Skal godkendes ved bestyrelsesmøde).

 1. f) Enhver spiller er pligtig til under kampene at være behjælpelig med pointregnskab og markering.

 

 • 6 Foreningens økonomi og revision.
 1. a) For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens midler, idet ingen medlemmer hæfter for foreningens eventuelle gæld.
 2. b) Foreningen kan tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 3. c) Foreningens indtægter kommer primært fra medlemskontingent, sponsorer og offentlige tilskud.
 4. d) Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 5. e) Regnskabet føres som et status- og driftsregnskab og tilrettelægges således, at det opfylder krav fra tilskudsgivende offentlige myndigheder samt således, at der kan følges op på årets budget.
 6. f) På hvert bestyrelsesmøde behandles et perioderegnskab med evt. bemærkninger om mellemregninger med offentlige myndigheder samt evt. skyldige omkostninger.
 7. g) Senest 3 uger før generalforsamlingen afleverer kassereren periodens status og driftsregnskab til de valgte revisorer.
 8. h) Det reviderede regnskab med revisorernes kommentarer offentliggøres på opslagstavle i foreningens lokaler senest 1 uge før generalforsamlingen.
 9. i) Revisorerne har, i forening, altid adgang til at efterse hele foreningens bogholderi og bilag m.v.

 

 • 7 Foreningens generalforsamlinger.
 1. a) Generalforsamlinger er, med de indskrænkninger nærværende vedtægter giver, foreningens højeste myndighed.
 2. b) Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden 1. april.
 3. c) Indkaldelse til foreningens generalforsamlinger sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved opslag i foreningens lokaler. Opslaget i foreningens lokaler skal indeholde dagsorden.
 4. d) Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på opslagstavle i foreningens lokaler straks efter modtagelsen – samt medtages på generalforsamlingens dagsorden.
 5. e) Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 6. f) Generalforsamlingens dirigent bestemmer afstemningsmåden.
 7. g) Afstemninger kan ske ved håndsoprækning. Såfremt et medlem fremsætter begæring om skriftlig afstemning til et punkt, skal dette respekteres.
 8. h) Der føres en protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.
 9. i) Alle afgørelser bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, afgøres ved simpelt relativt flertal blandt de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter med angivelse af det emne som ønskes behandlet.

 Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

.

 

 

 

 • 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling.

Dagsorden skal som minimum indeholde:

 1. a) Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. c) Fremlæggelse af det reviderede status- og driftsregnskab for det forløbne år.
 4. d) Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.
 5. e) Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer for den kommende periode.
 6. f) Behandling af indkomne forslag.
 7. g) Valg af:
 • Formand (Hvert andet år).
 • 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
 1. h) Eventuelt

 

 • 9 Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Bestyrelsen leder foreningen efter vedtægterne og generalforsamlingers beslutninger.

Efter hver generalforsamling indkalder den valgte formand, inden 2 uger, den valgte bestyrelse for konstitution, hvor der vælges:

 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær

Bestyrelsens sammensætning offentliggøres ved opslag i foreningens lokaler jf. § 3

 1. a) Formanden, der leder bestyrelsens arbejde, indkalder årligt til mindst 6 bestyrelsesmøder.
 2. b) Bestyrelsen laver selv sin forretningsorden, som offentliggøres for medlemmerne ved opslag i foreningens lokaler.
 3. c) Bestyrelsesmøder indkaldes som hovedregel med 1 uges varsel via tilsendt dagsorden for mødet. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger.
 4. d) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstedet under hele mødet. Ved evt. stemmelighed er formandens, og i hans fravær, næstformandens, stemme afgørende.
 5. e) Bestyrelsen kan nedsætte diverse arbejdsgrupper og udvalg, der løser aftalte opgaver under bestyrelsens ansvar.
 6. f) Bestyrelsen er ansvarlig for optagelse af nye medlemmer og sikrer at disse som minimum får udleveret foreningens vedtægter.
 7. g) Bestyrelsen er ansvarlig for kontakten til DDBU vedr. medlemmernes deltagelse i turneringer m.v. Bestyrelsen kan udpege en turneringsansvarlig blandt medlemmerne.

 

 • 10 Vedtægtsændringer.

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, samt når mindst 1/3 del af medlemmer er mødt – og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Opnås der herved ikke accept af forslaget, kan bestyrelsen vælge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal så kan vedtage eller forkaste ændringen.

 

 • 11 Opløsning af foreningen.

Opløsning af foreningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

For opløsning af foreningen skal der på begge generalforsamlinger være simpelt absolut flertal blandt de fremmødte.

Ved opløsning af foreningen skal alle aktiver overgå til Viborg Idrætsråd.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 2018

 

____________________

Sign. Kurt T. Langeland